Política de Privacitat

Esteu aquí

Condicions d'ús i privacitat

1.Acceptació de les condicions d’ús

 • Els usuaris han de llegir aquestes condicions d’ús i privacitat d'aquesta pàgina web.

  L'ús del web de FIB Alumni implica que l’usuari coneix i accepta plenament els advertiments legals i les condicions vigents en cada moment que hi accedeix, els quals s'especifiquen a continuació. Així mateix, la utilització d’alguns serveis determinats que aquest lloc oficial posa a disposició dels usuaris pot estar sotmesa a condicions, advertiments o instruccions especials, que també hauran de consultar i acceptar sense reserves.

  Gratuïtat de l’accés

  La utilització del lloc oficial de FIB Alumni té caràcter gratuït. No obstant això, la contractació d'alguns dels serveis que ofereix el web pot estar condicionada al pagament d'un preu, actualment o en el futur, cosa que s'indicarà convenientment.

  Registre d’usuari

  Amb caràcter general, l'accés i la utilització d’aquest web no exigeix la inscripció o registre previ dels usuaris. No obstant això, amb caràcter excepcional, l'accés a uns serveis determinats pot estar supeditat al registre de l'usuari en les bases de dades de FIB Alumni. En aquests casos, les dades de caràcter personal facilitades a FIB Alumni com a conseqüència de la utilització del web són objecte de tractament per l'Associació, en les condicions i termes especificats en la clàusula 6 d’aquestes condicions d'ús i privacitat.

  Les credencials d’usuari són per a l’ús exclusiu de l'usuari titular, el qual és responsable exclusivament de la seva custòdia i confidencialitat, i de fer-ne una utilització correcta.

  FIB Alumni no és responsable de cap perjudici en què puguin incórrer l'usuari o tercers com a conseqüència que altres persones utilitzin les seves credencials, tant si en tenen coneixement com si no en tenen.

  Modificacions per part d’usuaris

  Amb caràcter general, no es permet als usuaris la modificació de les pàgines que constitueixen el lloc web de FIB Alumni ni dels seus continguts.

  FIB Alumni es reserva el dret de modificar les pàgines i continguts del seu lloc web, així com les condicions d'ús, i a publicar-ho en aquest mateix lloc web.

  Restriccions d’accés i ús

  La utilització del lloc oficial de FIB Alumni >haurà d'obeir al contingut d'aquestes condicions generals i de qualsevol de les disposicions legals aplicables.

  FIB Alumni es reserva el dret unilateral de denegar l'accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin aquestes condicions d'ús i privacitat.

2.Drets propietat intel·lectual i industrial

 • Propietat industrial

  La denominació FIB Alumni, així com altres signes distintius (gràfics o denominatius) que apareixen en aquest web, són propietat exclusiva de FIB Alumni, que els té registrats degudament. La seva titularitat li atorga, de conformitat amb l'art. 34 de la Llei 17/2001, de 17 de desembre, de marques, així com amb altres legislacions nacionals que hi poden ser aplicables, el dret exclusiu d'utilitzar els signes distintius esmentats en el tràfic econòmic. Per tant, en queda prohibida la utilització per part de tercers que no hi tinguin autorització.

  L'eventual ús en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf precedent s'ha d’efectuar amb l'autorització dels propietaris legítims, sempre respectant-ne els drets d'exclusivitat.

  Noms de domini

  En el mateix sentit que el que fa referència l'apartat precedent, el nom de domini "fibalumni.net" i tots els que serveixin per accedir de forma directa a aquest lloc oficial són de titularitat exclusiva de FIB Alumni. Una utilització indeguda d’aquests dominis en el tràfic econòmic suposa una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguida pels mitjans previstos per la llei. 

  Propietat intel·lectual

  Queden exempts d'aquesta protecció els arxius o programes d'ordinador la titularitat dels quals no és de FIB Alumni i que són d’accés gratuït (freeware), els quals l'usuari pot descarregar des de diverses pàgines d'aquest lloc amb la finalitat de possibilitar-hi l'accés. Es tracta, en tot cas, d'aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels autors.

  L'usuari queda expressament autoritzat per FIB Alumni a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar, de qualsevol forma, en el seu disc dur o un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d'exclusivitat, sempre que això s'efectuï per a finalitats personals i privades de l'usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar, alterar o descompilar els drets i continguts esmentats. Aquesta facultat d'ús personal s'entén que és reconeguda sempre que es respectin intactes els advertiments sobre els drets d'autor i de propietat industrial que recullen aquestes condicions i que no suposi la concessió de cap llicència a l'usuari.

  Així mateix, els museus, biblioteques, fonoteques, filmoteques, hemeroteques o arxius, de titularitat pública o integrades en institucions de caràcter cultural o científic, queden exempts de sol·licitar l'autorització de FIB Alumni per a la reproducció del material contingut i, en general, de qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial, o de qualsevol actiu emparat o no per un dret d'exclusivitat, quan la reproducció es realitzi sense finalitat lucrativa i exclusivament per a finalitats de recerca.

  Qualsevol altra utilització requereix l'autorització expressa i per escrit de FIB Alumni.

  Reserva d’accions

  L'usuari del lloc web es compromet a respectar els drets esmentats i evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar.

  D'acord amb el fins assenyalats, la utilització no autoritzada dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels quals és titular FIB Alumni i que estan relacionats o continguts en aquest web, així com qualsevol vulneració de la possessió pacífica i la titularitat dels drets esmentats, serà perseguida amb els mitjans que la legislació, tant espanyola com internacional, preveu.

  En aquest sentit, FIB Alumni fa reserva expressa de l'exercici de les accions, tant civils com penals, que emparin els seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

3.Enllaços

 • En el lloc web de FIB Alumni l'usuari pot trobar diversos enllaços que el condueixen a pàgines web independents d'aquest. La seva única finalitat és facilitar l'accés a altres fonts d'informació a Internet relacionades amb la cultura i l'educació, i la seva inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual que, si s’escau, corresponguin als autors. FIB Alumni declina qualsevol responsabilitat sobre els seus continguts o els serveis que presten i no se’n responsabilitza de la integritat i la veracitat.

  FIB Alumni, per permetre que altres pàgines o llocs web hi enllacin, exigeix el compliment de les normes següents, prèvia sol·licitud d'autorització d'enllaç:

  a) L'enllaç ha de contenir la identificació de la font.

  b) L'efecte d'accionar el “botó d'enllaç” ha de ser la comunicació amb el lloc o qualsevol de les pàgines web de FIB Alumni i no una incorporació dels continguts d'aquests a la pàgina en qüestió.

  c) S’han de respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de FIB Alumni, de manera que no es poden incorporar a la pàgina en qüestió símbols distintius, logos, cercadors, etc. propis de l'associació.

  d) Recíprocament, FIB Alumni ha de poder establir des de la seva pàgina web enllaços amb la pàgina web en qüestió, si ho considera oportú.  Per l'incompliment d'aquestes condicions o per altres raons, si ho considera oportú, FIB Alumni pot revocar l'autorització, sense dret a cap indemnització ni compensació.

4.Exempció de responsabilitat

 • Per continguts

  Informacions: les informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen en el lloc web "www.fibalumni.net" es proporcionen "com estan", sense garanties de cap tipus quant a l’exactitud i actualització, excepte quan la legislació vigent ho requereix. En conseqüència, FIB Alumni no es fa responsable dels possibles perjudicis que pugui causar la utilització d’aquestes informacions . Així mateix, FIB Alumni no es fa responsable de la licitud del contingut subministrat pels proveïdors, usuaris i altres tercers a través de qualsevol forma d'utilització d’aquest lloc web. En qualsevol cas, FIB Alumni es compromet a actuar amb diligència per evitar l'existència en el seu lloc web de continguts il·lícits i, si en té un coneixement efectiu, a eliminar-los o a impedir-hi l'accés.  Errors: en relació amb el que s’esmenta en el paràgraf anterior, els documents publicats poden contenir inconsistències tècniques o errors tipogràfics involuntaris, dels quals FIB Alumni no es fa responsable, però que es compromet a esmenar, tan aviat com sigui possible, des del moment en què en tingui coneixement.  Enllaços: els enllaços, amb o sense contingut publicitari, que hi ha en aquest web permeten a l'usuari deixar el lloc web de FIB Alumni. Els llocs enllaçats no estan relacionats, excepte que s’especifiqui el contrari, amb FIB Alumni, la qual no es fa responsable dels continguts als quals s'accedeixi en virtut dels enllaços esmentats, ni de les modificacions que s’hi duguin a terme, ni de l'ús que se’n faci, ni de la seva disponibilitat tècnica. En qualsevol cas, Fibalumni es compromet a fer el possible per evitar que en el seu lloc web hi hagi enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites i, en general, susceptibles d'atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o que vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració universal dels drets humans. Així mateix, si té coneixement de l'existència dels enllaços esmentats a llocs amb continguts il·legals, FIB Alumni es compromet a actuar amb diligència per suprimir-los de forma immediata.  Fòrums de debat i tertúlies: FIB Alumni no és responsable de les opinions que s’expressin en els diferents fòrums permanents i en les tertúlies ocasionals que es desenvolupin en aquest lloc. En qualsevol cas, és el propòsit de FIB Alumni procurar una utilització correcta d'aquests mecanismes, amb el màxim respecte a la dignitat de les persones i a la llibertat d'expressió emparada per la Constitució espanyola.  Modificació de continguts: la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc web poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, els quals pot fer FIB Alumni lliurement sense que estigui obligada a comunicar-ho als usuaris.

  Pel funcionament

  Privacitat: FIB Alumnino garanteix una privacitat absoluta en la utilització d'aquest lloc, ja que no es pot descartar la possibilitat que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la informació i de les circumstàncies en què s’elabora.  Seguretat i Virus: FIB Alumni no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats pels accessos no autoritzats, atacs, intrusions o virus informàtics, l'absència dels quals no queda absolutament garantida per les mesures de seguretat adoptades en els sistemes de FIB Alumni.  Fallades tècniques: FIB Alumni queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del lloc o de qualsevol dels seus serveis l’origen dels quals sigui una circumstància accidental, una força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa que no li sigui imputable.

5.Privacitat

 • Galetes (cookies)

  FIB Alumni comunica als usuaris que utilitza galetes en l’accés als seus sistemes. Les galetes són petits arxius d'informacions que es generen a través de les instruccions que els servidors web envien als programes navegadors i que es guarden en un directori específic de l'ordinador de l'usuari. Les galetes per si mateixes no poden identificar de manera personal l'usuari, encara que sí que en poden contenir l'adreça IP.

  Tot i que la majoria dels navegadors accepten la utilització de galetes de forma automàtica, l'usuari té la possibilitat d'impedir l'accés al seu ordinador, mitjançant l'elecció de l'opció corresponent del navegador.

  Servidor cau (proxy cache server)

  FIB Alumni comunica als usuaris que pot tenir implementat un servei anomenat proxy cache server, la finalitat del qual és l'emmagatzematge intermedi de pàgines web i arxius ftp per a la millora del rendiment de la xarxa, així com la verificació que no suposen un perill per a la xarxa corporativa. Els fitxers de registre o log d'aquest servei, que contenen exclusivament les adreces URL sol·licitades per cada IP, s’eliminen amb la periodicitat que es determina, d'acord amb el Reglament de seguretat informàtica, i FIB Alumni no en cedeix les dades excepte en el cas que, en l’estricte compliment dels requeriments judicials pertinents o, si s’escau, d’una autoritat autoritzada legalment, li siguin exigides.

  Monitoratge i registres d’activitat

  FIB Alumni comunica als usuaris que disposa de sistemes de monitoratge que registren l’adreça IP de l’usuari i la seva activitat a la xarxa de FIB Alumni. La finalitat d’aquest monitoratge és gestionar la prestació del servei, fer estadístiques i vetllar per la seguretat dels sistemes d'informació. En situacions de risc genera alertes, identifica els equips afectats i en permet l’aïllament de la xarxa fins que el funcionament dels sistemes no es normalitza.

  Xarxes socials

  Quan un usuari decideix seguir FIB Alumni a les xarxes socials Twitter, Facebook, LinkedIn, etc., o quan comparteix els nostres continguts en aquestes xarxes, accepta no només les polítiques de privacitat de l'associació en aquest àmbit, sinó també les pròpies del proveïdor de serveis de xarxa social, incloses les relatives al tractament de dades personals sota les lleis i la jurisdicció del país del proveïdor.

6.Protecció dades de caràcter personal

 • FIB Alumni comunica als usuaris d'aquest lloc web que l'associació pot fer un tractament automatitzat de les dades personals que se li faciliten, com a conseqüència de la utilització d'aquest lloc web i en estricte compliment del que estableix la legislació en matèria de protecció de dades.

  Els usuaris han de garantir la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquen en virtut de la utilització del web. En aquest sentit, els usuaris han de mantenir actualitzades les informacions i dades de tal manera que corresponguin a la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades comunicades, així com els perjudicis que se’n puguin derivar, són responsabilitat dels usuaris.

  En compliment del que disposa el  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD), us informem que les dades de caràcter personal es recopilen i es tracten amb les finalitats descrites en el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals de Fibalumni (https://rat.upc.edu). En particular, pel que fa a la gestió de forma multicanal del servei d’informació i atenció a les persones que contacten amb aquesta universitat, la informació bàsica de protecció de dades és la que es descriu en aquest enllaç https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F03.13.

  Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els  drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat  de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al delegat de Protecció de Dades de Fibalumni. L'exercici d'aquests drets no afecta de cap manera l'accés a la pàgina web ni, si s’escau, la condició d'abonat de l'usuari.

  Les dades registrades es poden utilitzar amb la finalitat d’elaborar estadístiques, remetre informació científica i acadèmica, gestionar les incidències o realitzar estudis de mercat, a més de les finalitats per a les quals s'hagin recaptat expressament.

  Si escau, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris es poden comunicar a un tercer només per al compliment de les finalitats assenyalades anteriorment, d’acord amb el que estableix  l’article 6 de l'RGPD, pera la qual cosa, quan sigui necessari, s’haurà d’obtenir el consentiment de les persones interessades.

  En facilitar les dades de caràcter personal a Fibalumni, els usuaris accepten plenament i sense reserves que Fibalumni faci el tractament de les dades personals siguin adequades, pertinents i limitades al compliment de la finalitat d'atendre'ls correctament i amb relació a l'exercici de les funcions de Fibalumni, d'acord amb el que disposen els principis relatius al tractament previstos al capítol II de l’RGPD  (article 5 de l’RGPD).

  Fibalumni es compromet a complir l'obligació de guardar el secret respecte de les dades de caràcter personal que són objecte de tractament i expressa la seva intenció de posar en pràctica les mesures necessàries per garantir una seguretat adequada, incloent-hi la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental de les dades, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (“integritat i confidencialitat”).

7.Terminació dels serveis

 • Si bé, en principi, la durada d'aquest lloc és indeterminada, FIB Alumni es reserva el dret a suspendre o donar per acabada la prestació d'alguns o tots els seus serveis, sense que aquesta decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris.

8.Llei i jurisdicció aplicable

 • Aquestes condicions d'ús i privacitat es regeixen per les lleis espanyoles.

  Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de FIB Alumni s’ha de substanciar davant la jurisdicció espanyola i les parts s’han de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona i als seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs, si en tenen i si són diferents dels que s’especifiquen.