Assemblea general 2023

Esteu aquí

Assemblea general 2023

Body: 

D'acord amb els estatuts de FIB Alumni, l'Associació d'Antics Alumnes de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, celebrarem l'Assemblea General ordinària el 23 de febrer de 2022 a les 18.00 h en primera convocatòria i a les 18.30 h en segona.

La sessió es realitzarà en format presencial i virtual via meet:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
  2. Afers de tràmit.
  3. Informe de gestió 2022.
  4. Tancament dels exercicis 2022.
  5. Aprovació, si escau, de les modalitats i quotes per als associats, i possibles promocions.
  6. Aprovació, si escau, del Pressupost 2023.
  7. Eleccions a Junta Directiva
  8. Composoció de la Junta Directiva
  9. Torn obert de paraules.