Assemblea general 2024

Esteu aquí

Assemblea general 2024

Body: 

D'acord amb els estatuts de FIB Alumni, l'Associació d'Antics Alumnes de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, celebrarem l'Assemblea General ordinària el 7 de març de 2024 a les 18.00 h en primera convocatòria i a les 18.30 h en segona, en modalitat mixta.

La sessió es realitzarà en format presencial, a la sala d'Actes de la FIB, i virtual via sala GMeet:

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
  2. Afers de tràmit.
  3. Informe de gestió 2023.
  4. Tancament de l’exercici 2023.
  5. Aprovació, si escau, de les modalitats i quotes per als associats, i possibles promocions.
  6. Aprovació, si escau, del Pressupost 2024.
  7. Aprovació de canvis en la composició de la Junta Directiva.
  8. Torn obert de paraules.